Przejdź do treści

Zakres odbioru mieszkania

Czynności odbiorowe polegają na ocenie jakościowej wykonanych prac, oraz sprawdzeniu zgodności z zawartą umową deweloperską.
Weryfikacja odbywa się w oparciu o przepisy zawarte w Polskich Normach Budowlanych, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, umowy, prospekt informacyjny załączony do umowy, projekt budowlany.
Podczas każdego odbioru sprawdzana jest powierzchnia lokalu i porównywana z pomiarami powykonawczymi przedstawionymi przez dewelopera. Nawet drobna różnica może wygenerować w przyszłości spore koszty.
Wskazuję usterki, które następnie są wpisywane do protokołu odbioru przygotowanego przez dewelopera.

Sprawdzeniu podlega w szczególności

Czynności przedodbiorowe